Algemene Bepalingen Muziekschool Rhapsody

1. Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door het inleveren van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

2. Cursusjaar

Een cursusjaar bestaat uit twee perioden van 5 maanden. De inschrijving geldt voor één periode, en wordt steeds stilzwijgend verlengd, tenzij schriftelijk wordt opgezegd.

3. Opzegging

Opzegging door de leerling is alleen mogelijk voor een toekomstige periode en vindt plaats door een schriftelijke opzegging bij de docent(e) of bij Rhapsody in te dienen. Deze opzegging moet 30 dagen vóór het verstrijken van de lopende periode binnen zijn!

4. Betaling

Het lesgeld wordt vooruit betaald bij de aanvang van een lesperiode. Bij wanbetaling zijn de te maken kosten voor rekening van de lesgeldplichtige.

5. Plaatsing

In principe kan iedere leerling direct worden geplaatst. Mocht plaatsing door onvoorziene omstandigheden niet direct mogelijk zijn, dan wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst.

6. Verzuim van lessen

Wanneer een leerling geen gebruik maakt van de les, bestaat er geen recht op inhaling. Bij langdurige ziekte kan in overleg met de docent(e) een deel van het lesgeld gerestitueerd worden.

7. Verhindering docent(e)

Bij uitval van de docent(e) wordt zo spoedig mogelijk voor vervanging gezorgd. Wanneer dit niet lukt, wordt er vanaf de derde uitval-les per periode lesgeld gerestitueerd.

8. Adreswijziging / Andere mutaties

Adreswijziging en andere mutaties moeten schriftelijk worden doorgegeven aan de administratie van de muziekschool.

9. Aansprakelijkheid

Muziekschool Rhapsody aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die de leerlingen/cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen.

10. Niet voorziene gevallen

In gevallen waarin deze Algemene Bepalingen niet voorzien, beslist de directie van Muziekschool Rhapsody.